Integritetspolicy Kunder/leverantörer och samarbetspartners

Kunder/leverantörer och samarbetspartners

Integritetspolicy för kunder och samarbetspartners

1. Inledning

Kunders och leverantörers/samarbetspartners integritet och säkerhet gällande personuppgifter är viktig för oss på StudentConsulting. StudentConsulting ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddsförordning (GDPR). Denna integritetspolicy beskriver StudentConsultings behandling av person­uppgifter för kunder och leverantörer/samarbetspartners. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom Integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss. 

2. Information från och om dig som vi lagrar och behandlar

StudentConsulting lagrar och behandlar endast personuppgifter som är relevanta för det ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje tjänst och i denna integritetspolicy. Informationen som vi lagrar gällande potentiella kunder är: namn, e-post, telefonnummer, arbetsställe, befattning/ansvarsområde, var vi hittade/fick kännedom om att ni har ett rekryteringsbehov samt anteckningar kring affärsmöjligheter. Informationen som vi lagrar om dig som redan är kund hos oss på StudentConsulting är förutom ovan nämnda uppgifter: kandidatpresentationer, avtal och avtalsvillkor, faktureringsuppgifter, arbetspass, kundnöjdhet samt information om uppdrag och orders.

StudentConsulting lagrar samt hanterar personuppgifter och andra känsliga uppgifter om dig på ett säkert sätt. StudentConsulting har specifika policys och regler som vi förhåller oss till vid behandling av personuppgifter och dessa regler gäller både internt och externt.

3.  Behandling av personuppgifter

Vi på StudentConsulting vill vara öppna och transparenta kring hur våra processer fungerar samt vilka uppgifter som vi lagrar. StudentConsultings hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat på din relation till oss.

3.1 Dina rättigheter

StudentConsulting följer gällande tids regler och förordningar och vill upplysa dig om att du som kund eller leveran­tör/samarbetspartner alltid har rätt att få veta vilka personuppgifter som du har registrerat hos oss och som finns lagrade. Detta gör du genom att begära ut ett kostnadsfritt registerutdrag på lagrade uppgifter från oss på Student­Consulting. Önskar du att få ut ett registerutdrag flera gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift vid varje tillfälle. En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post till Student­Consulting, Att: Ekonomi­avdelningen, Box 5832, 102 48 Stockholm. Du behöver ange ditt personnummer samt till vilken adress eller e-postadress utdraget ska skickas till.

Du har även rätt att få dina uppgifter korrigerade samt uppdaterade om det visar sig att någon information skulle vara felaktig eller om det finns något du vill komplettera med. Detta gör du genom att maila till dpo@studentconsul­ting.com där du beskriver vad du vill ha uppdaterat och vilka uppgifter som du anser är felaktiga. Du har även rätt till att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Däremot kan StudentConsulting behöva fortsätta lagra vissa uppgifter om dig även om du vill dra tillbaka ditt samtycke, med hänsyn till andra lager och regler.

Vill du att vi raderar och inte längre lagrar dina personuppgifter?
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Notera att det kan finnas en skyldighet för StudentConsulting att spara dina uppgifter trots detta, exempelvis personuppgifter som vi behandlar enligt lag eller avtal med dig. Vi kommer då enbart att spara dina uppgifter för detta syfte och inte använda dem för andra ändamål. Kontakta StudentConsultings dataskyddsombud på dpo@studentconsulting.com så hjälper vi dig med din begäran.

3.2 Ändamål med behandling av personuppgifter för kund eller leverantör

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka användningen eller tillhandahållandet av tjänsten.

StudentConsulting behandlar enbart personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för tjänsten och för tjänster som leverantörer/samarbetspartners tillhandahåller åt StudentConsulting, eller för andra ändamål som framgår nedan. Detta gäller även känsliga personuppgifter.

StudentConsulting behandlar personuppgifter om dig som kund eller leverantör för att:

  • Du ska kunna ta del av tjänsten eller erhålla andra tjänster kopplat till StudentConsulting
  • Administrera vår relation till kunder och leverantörer
  • Möjliggöra framtida affärsrelationer

3.2.1 Kunder

StudentConsulting kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, befattning, ansvarsområde samt kontaktuppgifter i tjänst, så som exempelvis telefonnummer och e-postadress, men även övriga uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av tjänsten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

3.2.2 Leverantörer och samarbetspartners

StudentConsulting kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av de uppgifter som angivits under 3.2.1 Kunder samt andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet och uppföljningen av tjänsten, för att säkerställa en god leverans av tjänster samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

3.2.3 Lagring av personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behand­ling. StudentConsulting sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlats in, om inte annat föreskrivs i lag.

De uppgifter som kunder och leverantörer/samarbetspartners uppgett till personal på StudentConsulting registre­ras i StudentConsultings affärssystem, efter godkännande från behörig personal. Dessa uppgifter kommer lagras så länge ett pågående avtal mellan parterna existerar alternativt så länge som en potentiell kund har behov av våra tjänster. StudentConsulting kommer som huvudregel att lagra personuppgifter som rör:

  • Uppgifter om kunder och potentiella kunder, vilka lagras så länge dessa har behov av våra tjänster
  • Kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter i 10 år

4. Hur vi lagrar och överför personuppgifter

StudentConsulting lagrar personuppgifter i överensstämmelse med denna integritetspolicy och gällande lagstift­ning. Personuppgifter kan komma att överföras mellan bolag som StudentConsulting har som leverantör/sam­arbetspartner. StudentConsulting har leverantörer/samarbetspartners för till exempel leverans av personlighets­tester och därför kan personuppgifter komma att överföras till dessa leverantörer/samarbetspartners. Givetvis har vi kontrollerat att alla våra leverantörer/samarbetspartner lever upp till GDPR och övriga lagar och regler kring hantering av personuppgifter. StudentConsulting har även undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med alla våra leverantörer/samarbetspartner som är anpassade enligt tillämplig lag, för att StudentConsulting ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

StudentConsulting överför i regel inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. Men om StudentConsulting till exempel har en tjänst eller underleverantör i ett land utanför EU/EES, eller om det är nödvändigt att för vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig, kan överföring av personuppgifter utanför EU/EES ske. Detta kan ske även om landet enligt EU-kommissionen inte har lämpligt skydd för personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd av dina personuppgifter i sådana situationer, samt efterlevnad av EU/EES regler, ingår det alltid att StudentConsulting undertecknar personuppgiftsbiträdesavtal med sådana underleverantörer. Dessa personupp-giftsbiträdesavtal reglerar underleverantörernas behandling av personuppgifterna och, när det är tillämpligt, över­föring av personuppgifter i enlighet med gällande EU/EES regler om skydd för personuppgifter. 

5. Skyddande och gallring av personuppgifter

StudentConsulting har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för skydda dina personuppgifter mot till exempel manipulation, förlust eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den ständiga tekniska utvecklingen.

StudentConsulting gallrar personuppgifter i enlighet med vid var tid lämplig lag. StudentConsulting raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre gäller. Ändamålet med vår behandling av dina personuppgifter framgår mer noggrant under punkt 3.

6. Ändringar i denna integritetspolicy

StudentConsulting förbehåller sig rätten till att revidera denna integritetspolicy från tid till annan, på grund av den tekniska utvecklingen, ändringar i gällande dataskyddslagstiftning eller ändringar i StudentConsultings rutiner eller affärsstrategi. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av integritetspolicyn. Därför rekommenderar vi på StudentConsulting dig att läsa denna integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till StudentCon­sultings personuppgiftsbehandling.

7. Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål gällande denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänliga kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@studentconsulting.com.

 

2018-05-24

Luleå

StudentConsulting i siffror

Talanger

+450 000

Beställare

+17 000

Uppdragsorter

206

Jobb senaste året

20 185

Läs mer